Orzecznictwo do celów pozarentowych

2008-01-21Biuletyn informacyjny

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. z późn. zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Podstawa prawna: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. z późn. zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Orzecznictwem do celów pozarentowych (wynikających z Ustawy oraz stanowiących podstawę do przyznania ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów) zajmują się:

 • powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako pierwsza instancja),
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja).

Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dla osób mieszkających w Gdyni na stałe jest to:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Armii Krajowej 44
81-366 Gdynia
tel. 782-01-28, 782-01-21

jako pierwsza instancja

oraz

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Okopowa 21/27
80-819 Gdańsk
tel. 307-74-08

jako druga instancja.

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Wojewódzkiego Zespołu za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.
Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

W przypadku osób:

 • bezdomnych,
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności określa się według miejsca pobytu tych osób.

 1. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Ustawa ustala trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  • umiarkowany – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
  • lekki – osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

  Przy czym niezdolność do samodzielnej egzystencji określona została w Ustawie jako naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

  Należy pamiętać o tym, że zaliczenie osoby do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej (potrzebna jest pozytywna opinia Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej).

 2. Orzeczenia o niepełnosprawności

  Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.


W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
 • szkolenia, w tym specjalistycznego,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowych (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z 1997 r. z późn. zm.). Artykuł ten zwiera przesłanki dotyczące możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne z przywilejów w ruchu drogowym, poprzez posiadanie tzw. karty parkingowej.

Udostępnij


Inne artykuły z tej kategorii:
Powrót
 • Facebook

 • Wielkość tekstu

 • Darowizny

  Przekaż darowiznę na rzecz naszych podopiecznych

  Tytuł przelewu:
  Darowizna na rzecz fundacji: Pomóż i Ty
  Uwagi:
  Kwota przelewu:
  gr
 • Akcja dobroczynna

 • Dobroczynne.pl

  Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony:

  dobroczynne.pl

  Można tam zamówić wiele pomocy naukowych, kartki świąteczne czy inne gadżety wspierając tym samym naszych podopiecznych.

 • KRS: 0000 037 117

 • Najnowsze wpisy

 • Linki

  Podaruj Uśmiech 1%

  Centrum Rehabilitacji Podaruj Uśmiech

 • Wspierają nas

Nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
Mała kwota - wielka sprawa. Zrób przelew.